fbpx

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening for grossister og importører som er delt inn i fire grupper utfra produktkategoriene; anleggsmaskiner, kompressorer, gaffeltrucker og verktøymaskiner. MGF arbeider for bransjens felles interesser og rammevilkår gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak.

Drift reklame & design fikk i oppdrag å formgi årsrapporten for 2022. Rapporten gir oversikt over aktiviteter og inntjening i de ulike produktkategoriene. Det blir også redegjort for hva som har vært av aktiviteter i regi av foreningen med blant annet gjennomføringen av to store messer, Vei & Anlegg og Smart Industri, som Drift reklame & design også utformet.

Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i syv land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt.

Årsrapporten skal underbygge den viktige jobben Fokus gjør og formidle hvilke mål som er oppnådd i det foregående året. Profilen til Fokus med farger og fonter er ivaretatt. Valg av bilder er et viktig grep for å formidle historiene i årsrapporten. Årsrapporten blir utelukkende publisert digitalt, men er designet slik at den lett lar seg printe om man ønsker det.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli ble opprettet i Oslo 21. august 2011 for å fremme interessene til de rammede etter bombingen av Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya. Det er fortsatt stort behov for målrettet oppfølging av god kvalitet. Støttegruppen gjør et viktig, frivillig arbeid for å ivareta interessene til de rammede, og for at alle skal få det tilbudet de trenger.

Drift reklame & design fikk i oppdrag å utvikle ny profil til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. I arbeidet med profilen kom det frem at det figurerte to ulike logoer for gruppen. Det ble vedtatt at det var behov for å samordne disse til en felles logo. Drift reklame & design tok utgangspunkt i de to logoene slik at begge ble ivaretatt. Resultatet ble en lettere logo med som forener det viktige rosesymbolet med hjertet fra en av de tidligere logoene. Logo og profil har blitt tatt ut i årsmelding, visueller til sosiale medier, samt diverse andre trykksaker, som alle er designet og utformet av Drift reklame & design.

Årsrapporten til Stiftelsen UNI presenterer institusjoner og enkeltpersoner som har fått økonomisk støtte og har blitt tildelt midler i foregående år. Drift reklame & design har utformet årsrapporten slik at den gir et helhetlig inntrykk som ivaretar stiftelsens profil. Fotografiene som benyttes i årsrapporten viser miljøer og kulturlandskap fra Norge, som igjen gjenspeiler stiftelsens formål om å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Dette er med på å underbygge stiftelsene formål om å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet.

 

 

 

Sivil Klareringsmyndighet, SKM, er en etat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. SKM ble opprettet høsten 2018. Hensikten er å redusere sårbarheten i samfunnet, samt bidra til å styrke kvaliteten, rettsikkerhet og likebehandling i klareringssaker.

Drift reklame & design har siden 2019 utformet Sivil Klareringsmyndighets årsrapport. På grunn av direktoratets natur, skal det viktige arbeidet direktoratet årlig gjør fremheves, uten at enkeltsaker trekkes frem, verken i tekst eller bilder. Derfor er arbeidet med foto og illustrasjoner spesielt viktig i disse årsrapportene. Årsrapporten for 2021 fikk et lyst og lett uttrykk, med bilder blant annet tatt av vår egen fotograf. Rapporten ble levert i både trykket og digital versjon.

Drift reklame & design gir vår kunder oppdrift gjennom digital markedsføring, merkevarebygging og visuell kommunikasjon.
Her er vi
Østre Kanalgate 1
1531 Moss

Storgata 6
1607 Fredrikstad
crossmenu